fbpx
Wybielanie nakładkowe Kraków
Nakładkowe wybielanie zębów
2 kwietnia 2018
Jak zdrowie jamy ustnej wpływa na stan całego organizmu?
5 lutego 2020

Konkurs Lardent Higienizacja – Regulamin

I.Postanowienia wstępne

Organizatorem akcji (zwanym dalej: „Konkursem”) jest Centrum Stomatologii i Laryngologii Lardent, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Ślicznej 34B/U4, 31-444 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000538408, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9452182228 (zwanym dalej: „Organizatorem”).

 1. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
 2. Akcja nie jest zorganizowana, administrowana ani sponsorowana przez Facebook, Instagram i Google, a zatem Facebook, Instagram i Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Akcją.
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Zasady Konkursu

 1. Akcja trwa od dnia 12.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. do godziny 23:59.
 2. Fundatorem nagród w Akcji jest Centrum Stomatologii i Laryngologii Lardent.
 3. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się oraz zatwierdzić warunki uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 4.  Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.
 5. W Konkursie może brać udział osoba, która posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu. Posiada profil w Serwisie uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Uczestnika oraz wykonała zadanie konkursowe wskazane w pkt. IV.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora lub członkowie ich rodzin, za jakich uważa się: rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci.

III. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej: „Uczestnikiem Konkursu”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji, w tym członków Komisji.
 2. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na:
  a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,
  c) publikację przez Organizatora na funpage’u: swojego imienia i nazwiska w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

IV. Zadanie Uczestników Konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. Zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie https://lardent.com.pl/blog/
  2. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu na profilu Lardent na Facebooku pod wiadomością o konkursie: Przy jakim pH krytycznym struktura szkliwa ulega rozpuszczeniu?
  3. Polubić profil Lardent na Facebooku oraz polubić i udostępnić post konkursowy na swoim profilu
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 3. Akcja odbywa się na fanpage’u Lardent pod postem konkursowym.
 4. Biorąc udział w Akcji Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji i oświadcza, że:
  • posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanego komentarza i odpowiedzi oraz wyraża zgodę na jej publikację na profilu Facebook https://www.facebook.com/lardentgabinet/
  • Uczestnik spełniający powyższe warunki zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu organizowanego przez Centrum Stomatologii i Laryngologii Lardent.
  • Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 1 powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.
 1. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

6. Spośród zgłoszeń przesłanych do 31.12.2019 r. do godz. 23:59, jury wybierze laureatów na podstawie losowania.

V. Wyniki Akcji

 1. Wyłonienie i ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia akcji, poprzez podanie imienia i nazwiska Zwycięzców na profilu Lardent na Facebooku.
 2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora na podstawie losowania.
 3. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Akcji zostaną powiadomieni również przez wiadomość prywatną na Facebooku.

VI. Nagrody

 1. Nagrodą dla zwycięzcy jest: bon podarunkowy na zabieg higienizacji zębów (scaling ultradźwiękowy z piaskowaniem i fluoryzacją) w Centrum Stomatologii i Laryngologii Lardent o wartości 250 zł.
 2. W Konkursie Organizator przewiduje rozlosowanie trzech zwycięzców, gdzie każdy z nich otrzyma nagrodę (bon na higienizację – scaling złogów nazębnych, piaskowanie i fluoryzacja).
 3. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Akcji do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyróżnionego przez Organizatorów. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, z zastrzeżeniem pkt. 5. poniżej.
 4. Zwycięzca może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie lub zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 5. Zwycięzca Akcji traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 6. Warunkiem wydania laureatowi nagrody jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie zabiegu przez Organizatora, podanie wszelkich informacji standardowo wymaganych przez Organizatora w procesie kwalifikacji laureata do zabiegu.
 7. Wartość nagrody – kompleksowego zabiegu higienizacji wynosi 250 zł. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną lub wymianie na inną usługę wykonywaną w Centrum Stomatologii i Laryngologii Lardent.

VII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia zwycięzców Akcji, odebrania nagrody i rozpoznania reklamacji.
 2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:
  • imię;
  • nazwisko;
  • nazwa użytkownika na Facebooku lub Instagramie;
  • adres e-mail;
  • adres korespondencyjny;
  • numer telefonu.

VIII.Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu, rozliczenia należności publicznoprawnych oraz w celu wykonywania licencji, o której mowa w §3 ust. 5
 2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
 3. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 6. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 9. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:
  • za pośrednictwem wiadomości prywatnych na profilu Lardent na Facebooku
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres centrum.lardent@gmail.com
 10. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
 11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu
12345 (2 głosów, średnia: 5,00 / 5)
Loading...
Partnerzy:

Lardent to nowoczesne Centrum Stomatologii
i Laryngologii. Połączenie tych
dwóch specjalizacji pozwala nam zapewnić najwyższą
jakość usług oraz kompleksową diagnostykę zdrowia
oraz estetyki twarzy.

Zobacz ofertę